KHÁCH HÀNG
MỚI LÀ NGƯỜI
TRẢ LƯƠNG
CHO CHÚNG TA

TRONG MỌI TÌNH HUỐNG
KHÁCH HÀNG
CẦN PHẢI ĐƯỢC
TÔN TRỌNG

BỔ SUNG KHÁCH XỎ
  ]

  Lưu ý: Tích vào khi đi hỗ trợ tiệm khác.

  Báo cáo ngày:  Đã liên hệ qua:


  Người lên lịch:

  Số bạn đi xỏ chung:

  Vị trí xỏ khuyên:

  Số lỗ xỏ:  Tổng chi phí:

  Ghi chú Thêm:

  Chỉ bấm gửi 1 lần và đợi khoảng 5s để xác nhận.